Đang thực hiện

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HOC VÀ CÔNG NGHỆ - QUY HOẠCH 1/500

      Kiến trúc: VHA ARCHITECTS and AS. ARCHITECTURE STUDIO  | Kỹ thuật XD: INGEROP | Cảnh Quan : BASE
      Giám đốc dự án: RENE HENRI Arnaud of (AS)  | Phó giám đốc dự án : VU VAN HAI of (VHA)
      Kiến trúc sư chính tham gia: B.Cau, C.Willemin, M.Pierre, N. Habert, PHAM Đình Việt | Kỹ sư chính tham gia: P.A.Cot, A.Vergini, F. Le Clezio.